Knowing is half the battle

Knowing is half the battle: Assessments of both student perception and performance are necessary to successfully evaluate curricular transformation.

Shaw TJ, Yang S, Nash TR, Pigg RM, Grim JM (2019) Knowing is half the battle: Assessments of both student perception and performance are necessary to successfully evaluate curricular transformation. PLoS ONE 14 (1). LINK

מחקרים חינוכיים העוסקים בהוראה מדע והנדסה בחינוך הגבוה מצביעים על כך שהתנסות פעילה של הלומדים חיונית ללמידה משמעותית. עם זאת, יישום גישות חדשניות בהוראה, דורש מסגל ההוראה מאמץ רב, שינוי תפיסתי לגבי תפקידם ושינוי משמעותי בדרכי ההוראה וההערכה – מה שמעורר לעיתים התנגדות לשינוי.

אך מה לגבי הלומדים? מתברר שקורס חדשני ואקטיבי איננו דבר שהלומדים שמחים לקראתו, בעיקר משום שישיבה פסיבית ורישום של הערות היא הרבה פחות תובענית ומאומצת מאשר למידה פעילה.
כיצד, אם כן, רותמים את הסטודנטים ללמוד באופן שונה ממה שהתרגלו? כיצד מגייסים את הנכונות שלהם להשקיע מאמץ פעיל בלמידה ומשנים את תפיסותיהם לגבי למידה יעילה? לפי מחקר חדש התשובה היא – סבלנות…

מחקר, שבוצע בקולג’ בארה”ב, בחן תכנית לימודים חדשנית המשלבת לימודי ביולוגיה עם הקניית מיומנויות חקר. החוקרים בדקו את הדיווחים של הלומדים על התועלת שהפיקו מהקורס ועל  הגישה שלהם לגבי שיטת ההוראה הפעילה.

ממצאי המחקר מראים שההתנגדות של הלומדים לקורס חדשני פעיל פוחתת עם הזמן, ככל שהם מתרגלים לשיטה החדשה ורואים שמדובר בנורמה של המוסד בו הם לומדים. לאורך ארבע שנים בהן הקורס נלמד בגישה החדשה, חוות הדעת של הלומדים הלכו והשתפרו.

מסקנת החוקרים היא שגישות הלומדים השתפרו לאורך זמן ממחזור למחזור, לאחר שהם ראו באופן ברור קשר בין שיטת הלמידה לרווחים שלהם מהקורס – קשר שאי אפשר היה להבחין בו מידית אלא רק לאחר זמן.
מכאן,  שהצלחה בקורס חדשני דורשת סבלנות והתמדה לאורך זמן. חשוב להקדיש את תחילת הקורס לתקשורת עם הלומדים על השיטה החדשה ויתרונותיה.

אחת המרצות סיפרה שהיא הרגישה את הצלחת הקורס המחודש שלה כאשר שמעה סטודנטים מדברים על קורס אחר ואומרים אחד לשני “אל תלכו לקורס הזה, הוא סתם קורס של הרצאות”.