טפסים ניהול והסדרת תכנית ות"ת לתמיכה בלמידה דיגיטלית – קול קורא 6. ישן

אנו שמחים על השתתפותכם בתכנית ות"ת לקידום למידה דיגיטלית ורואים בה הזדמנות לשדרוג משמעותי של הקורס שלכם והוספת נדבך דיגיטלי לתהליכי הלמידה וההוראה.

תהליך העבודה שאנו מובילים במרכז לקידום הלמידה וההוראה כולל ליווי פדגוגי, ניהול התקציב, מדידה והערכה של השינויים והפיתוחים בקורס. מטרתנו הינה מימוש החזון והיעדים של התכנית, באופן יעיל ותוך התנהלות תקציבית תקינה.

 

התנעת תהליכי העבודה עבור הקורסים שאושרו במסגרת התוכנית

הקורסים יזכו לתמיכה וסיוע של מעצב הלמידה הפקולטי ולליווי מקצועי של ד"ר גלית בוצר, האחראית הפדגוגית מטעם המרכז לקידום הלמידה וההוראה.

כחלק מהתנעת תהליך העבודה על הקורס, הנכם מתבקשים למלא שני טפסים:

 1. תכנית פדגוגית לעבודה על הקורס והוספת מרכיבים דיגיטליים 
 2. תכנית תקציב ולוח זמנים

תכנון מוקדם ומפורט הינו הכרחי, אך ניתן יהיה לעדכן את הטפסים בהמשך ובלבד שמסגרת התקציב והיעדים הפדגוגיים של התכנית ישמרו.

מומלץ לתאם פגישת עבודה עם ד"ר גלית בוצר ומעצב הלמידה הפקולטי להתנעת תהליך העבודה על הקורס וייעוץ פדגוגי.

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה כאן לרשותכם:

 

הגשת בקשות לתקצוב

נוהל זה נועד להסדיר את תהליך הגשת הבקשה לתקצוב הפעילויות השונות בקורסים במסגרת התוכנית.

לכל קורס מוקצית מסגרת תקציבית המנוהלת ומאושרת על ידי המרכז לקידום הלמידה וההוראה. טרם תחילת העבודה נציג הקורס מתבקש לפרט את הפעילויות המתוכננות (במסגרת התכנית שהוגדרה בתהליך העיצוב הפדגוגי) ולהגדיר את ההוצאות הצפויות. אנו מודעים לכך שייתכנו שינויים בסעיפי התקציב במהלך העבודה על הקורס. לכן, אנו עורכים הפרדה בין שלב תכנון לשלבי הביצוע וניהול התקציב.

 

שלבי ניהול התקציב

שלב ראשון – תכנון הקורס וההוצאות הנדרשות במסגרת התהליך הפדגוגי המתוכנן

 • בקשה לתקצוב הקורס תוגש על גבי טופס ייעודי (ראה טופס מקוון) ותאושר על ידי ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה. כל בקשה להוצאות נוספות נדרשת לעבור אישור נוסף ותוגש באמצעות מילוי טופס נוסף, בתיאום עם מעצב הלמידה הפקולטי.
 • סיוע במילוי הטופס, הנחייה ובקרה על הליך תקין הינם חלק מתפקידו של מעצב הלמידה הפקולטי.
 • באחריות המרצה לוודא שהתוכנית עומדת בגבולות התקציביים שהוגדרו.

שלב שני – הצעת מחיר ויצירת הזמנת רכש

 • הגשת הצעת מחיר באמצעות מילוי הטופס הייעודי (אין לשלוח הצעות מחיר במייל לגורמים שונים במרכז לקידום הלמידה וההוראה).
 • יש לבדוק האם הספק שבחרתם הינו "ספק טכניוני" (ניתן לברר אצל גב' דפנה ילינק dafnayel@technion.ac.il). במקרה ולא יש להפנותו למילוי טופס בקישור הבא.
 • הצעות המחיר צריכות לעמוד בתנאים הבאים:
  • הוצאות עד 10,000 ₪ (לא כולל מע"מ) – יש לצרף את הצעת המחיר בלבד
  • הוצאות בין 10,001 ₪ – 86,000 ₪ (לא כולל מע"מ) – יש לצרף להצעה שתי הצעות מחיר נוספות לפחות או מכתב מנמק לבחירת הספק
  • הוצאות מעל 86,001 ₪ (לא כולל מע"מ) – נדרש מכרז/פטור ממכרז – אנא פנו אלינו במקרים אלו ונבחן את אופן הפעולה המתאים
 • הצעת המחיר תועבר על ידי המרכז להמשך טיפול באגף הרכש.

שלב שלישי – הוצאת חשבונית ותשלום לספק

 • לאחר קבלת הודעה מהרכש המאשר כי ההזמנה יצאה, ניתן להגיש חשבונית בצירוף מספר ההזמנה לגב' דפנה ילינק dafnayel@technion.ac.il.
 • הליך של קבלת טובין והעברת החשבונית למחלקת הרכש ייעשה על ידי המרכז לקידום הלמידה וההוראה.
 • העברת התשלום לספק תעשה בכפוף לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.
 • חשבוניות ובקשות לתשלום שלא עברו את השלבים שופרטו לעיל – לא יאושרו ולא ישולמו בדיעבד.
 • בקשות לקבלת יחידות תעסוקה יוגשו בפורמט המתואר בטופס ויאושרו על ידי ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה.