New

כלים ומאפיינים

הבחירה בכלי טכנולוגי מתאים למשימות הלמידה בקורסים, מחייבת קיום תהליך מבוקר ומסודר. נדרש לחשוב האם וכיצד הכלי יתרום ללמידת הסטודנטים ולתהליך ההוראה, ועד כמה הטכנולוגיה הזו משמעותית מבחינה פדגוגית.

המלצה על טכנולוגיה חדשה או שינוי טכנולוגיה קיימת, יכולה לנבוע מפניות של מרצים וסגל ההוראה, שנתקלו בקושי הדורש פתרון. פניה בנוגע לשימוש מוצלח בכלי טכנולוגי ועל המלצה לשימוש בו ומידע שהגיע למרכז לקידום הלמידה וההוראה אודות פלטפורמה מתאימה. אם ברצונכם להמליץ על טכנולוגיה חדשה נא מלאו הטופס המצורף ואנו ניצור אתכם קשר.

בחינת ההמלצה תכלול את השלבים הבאים:

 • הגדרת האתגר הקיים שברצוננו לפתור או לשפר.
 • הגדרת האוכלוסייה שעבורה הפתרון יכול לתת מענה.
 • הגדרת אוכלוסיית היעד המתאימה להשתמש בטכנולוגיה החדשה (מתוך האוכלוסייה שעבורה הפתרון יכול לתת מענה).
 • הגדרת דרישות בסיסיות מהפתרון המבוקש.
 • סקירת כלים – חיפוש ואיתור פתרונות קיימים, שיכולים לתת מענה לבעיה שהגדרנו.
 • בחינת עמידת הכלים בדרישות אבטחת המידע של הטכניון, הגנה על פרטיות וזכויות יוצרים.
  עמידה בדרישות אבטחת מידע, הגנה על פרטיות וזכויות יוצרים, הן דרישות סף ובלעדיהן לא ניתן לבחור בכלי זה.
 • בחינת היכולות של הפתרונות למול הדרישות הבסיסיות שהוגדרו.
 • בדיקת תאימות טכנולוגית: הבטחת תאימות וגישה למכשירים בהם משתמשים המשתתפים.
 • השוואת הפתרונות (במידה וקיימות מספר אופציות) כולל השוואת עלויות.
 • ניסוח המלצה מנומקת על הכלי הטכנולוגי המומלץ לפיילוט מתוך כלל האפשרויות שנבחנו.
 • קיום דיון עם גורמים רלוונטים בטכניון וקבלת החלטה על הכלי הטכנולוגי המועדף.
 • בחינת התאמת הכלי הטכנולוגי – ביצוע פיילוט.
 • סיכום תהליך הפיילוט, ניסוח יתרונות, חסרונות, נקודות מהותיות העולות מהשדה וכו’.

קבלת החלטה – יישום הכלי הטכנולוגי בטכניון או לאו.

בקשה לבחינת כלי טכנולוגי

איש הקשר

שם איש הקשר(Required)

פרטי הכלי

הכלי המוצע יתרום למטרות הבאות:
ניתן לסמן אפשרות אחת או יותר. אנא ראו הסבר מטה.
 • קידום למידה משמעותית: הכוונה היא להעמקת הידע הדיסציפלינרי של הסטודנטים באמצעות חווית למידה משמעותית יותר. לדוגמא שימוש בכלים דיגיטליים, מתן מטלות אינטראקטיביות ומדידות במהלך הסמסטר, הערכה ומישוב של פתרון בעיות מורכבות וכדומה
 • קידום למידה רציפה: אחד האתגרים של החינוך הגבוה בארץ הוא דחיינות של פעילויות הלמידה, לטובת ריכוז למידה לפני הבחינה. למידה דיגיטלית מאפשרת הוספה של פעילויות אקטיביות ומדידות במהלך הסמסטר, וכן לעודד את הסטודנטים ללמידה רציפה לכל אורכו
 • רכישת מיומנויות המאה ה -21: שימוש בכלים דיגיטליים למדידה והערכה, כמו גם פעילויות דיגיטליות נוספות מקדמות את מיומנויות המאה ה -21 בקרב הסטודנטים. לדוגמא, באמצעות מתן סרטוני הכנה ופעילויות שונות אנו מקדמים את הלומד העצמאי. שימוש בכלים אינטראקטיביים משפר את היכולת לעבוד כחלק מקבוצה ומצוות. אלו רק מספר דוגמאות לאופן בו למידה דיגיטלית תומכת בלמידה משמעותית.
 • מתן גמישות לסטודנטים: בזמן במרחב ובתוכניות הלמידות. למידה דיגיטלית מאפשרת לטכניון להציע יותר גמישות לסטודנטים. גמישות זו מתבטאת בזמן (היכולת ללמוד בערב) במרחב (היכולת ללמוד בבית ובאוטובוס) ובתוכניות הלימוד (היכולת לגוון את היצע הקורסים)