קול קורא לשינוי פדגוגי בקורס מבוסס וידאו

חברי סגל וצוותי הוראה מוזמנים להעביר הצעות לשינויים פדגוגיים מבוססי וידאו בקורסים אקדמיים, המלווים בריענון, שדרוג ופיתוח ההיבטים הפדגוגיים של למידה פעילה, תוך תיאור של הצרכים וההשקעה הנדרשת. המרכז לקידום הלמידה וההוראה יסייע בגיבוש ההצעות ויספק ליווי פדגוגי ומחקרי לתהליכים של ההצעות הזוכות.

הפקתם של חומרי למידה בווידאו תומכים בתהליכי פיתוח הידע ומאפשרים גמישות, המשכיות והעמקה בלמידה. תכני וידאו נותנים מענה לסגנונות למידה שונים ולאילוצים אישיים מגוונים, מסייעים בלמידה משמעותית, מעמיקה ורציפה. החומרים המופקים יכולים להגביר את הגמישות בהוראה ולמידה, לסייע בהבנה של מושגים ורעיונות מורכבים, להדגים יישומים מעשיים ולהציע הסברים חזותיים המשלימים הרצאות בכיתה או קריאה של מאמרים או ספרי הלימוד. עקרונות אלו מהווים בסיס לקול קורא זה המתמקד בשינויים פדגוגיים מבוססי וידאו בקורסים אקדמיים בטכניון.

עדיפות תינתן ל:

 • השקעה ופיתוח חומרי לימוד בקורסים הנלמדים בטכניון.
 • קורסים המשרתים מספר פקולטות.
 • פיתוח תכני הוידאו אשר ישולבו בלמידה של הסטודנטים במהלך מספר סמסטרים.

במסמכי ההצעה, אנא כללו התייחסות לנקודות הבאות:

 • תיאור של מטרות השינוי הפדגוגי, היעדים המרכזיים אותם רוצים להציג, תוצרי הלמידה המרכזיים, תרומה לעיצוב דמות הבוגר, קשר למחקר (אם רלוונטי).
 • העקרונות הפדגוגיים שיושמו ושינוי בשיטות ההוראה וההערכה הנגזר מהוספת תכני הוידאו. אנא פרטו את השינויים בקורס עצמו, מעבר לסרטונים.
 • כיצד הסרטונים ישולבו בקורס?
 • מאפייני הקורס: מספר לומדים, פקולטות, סמסטרים וכו'.
 • הצרכים התשתיתיים (צילום, אנימציה, איפור, ייעוץ ותמיכה פדגוגית).
 • במקרה של פיתוח קורס מלא ו/או חדש, עותק של טופס הצעת מקצוע חדש.
 • הצעת תקציב ולוח זמנים.
 • מדדי איכות והצלחה.

אנא הגישו את ההצעות עד ה 15/05/2024 באמצעות הטופס המצורף. ההצעות יהיו באורך של לא יותר משני עמודים, בצירוף סילבוס הקורס ומכתב תמיכה מדיקן הפקולטה. היקף מתוכנן להשקעה בהצעה הוא עד 50,000 ש"ח (במקרים מיוחדים המבקשים סכום החורג מהמסגרת הנ"ל יש צורך בקבלת אישור טרם הגשת ההצעה). נשמח להיפגש ליעוץ לקראת הגשת ההצעות.

הגשת הצעה לקול קורא לשינוי פדגוגי בקורס מבוסס וידאו

שם(חובה)
Max. file size: 10 MB.
Max. file size: 10 MB.
Max. file size: 10 MB.